ธาตุทั้ง 4

ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยซึ่งมีพัฒนาการมาจากการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย ได้กล่าวไว้ว่าร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) ถือเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ มีคุณสมบัติแข็ง คงรูป คงตัว จับต้องได้ เป็นองค์ประกอบในส่วนที่เป็นโครงสร้าง จำแนกออกได้เป็น 20 ประการ ได้แก่

 • ผม (เกศา)
 • ขน (โลมา)
 • เล็บ (นขา)
 • ฟัน (ทันตา)
 • ผิวหนัง (ตะโจ)
 • เนื้อ (มังสัง)
 • เส้นเอ็น (นหารู)
 • กระดูก (อัฎฐิ)
 • เยื่อในกระดูก (อัฎฐิมิญชัง)
 • ม้าม (วักกัง)
 • หัวใจ (หทยัง)
 • ตับ (ยกนัง)
 • พังผืด (กิโลมกัง)
 • ไต (ปิหกัง)
 • ปอด (ปับผาสัง)
 • ไส้ใหญ่ (อันตัง)
 • ไส้น้อย (อันตคุนัง)
 • อาหารใหม่ (อุทริยัง)
 • อาหารเก่า (กรีสัง)
 • เนื้อในสมอง (มัตถเก มัตถลุงคัง)

2. ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) มีลักษณะเป็นของเหลว ซึมซาบ ไหลเวียน โดยอาศัยธาตุลมช่วยทำให้เคลื่อนที่ จำแนกออกได้เป็น 12 ประการ ได้แก่

 • น้ำดี (ปิตตัง)
 • เสมหะ (เสมหัง)
 • น้ำหนอง (ปุพโพ)
 • น้ำเลือด (โลหิตตัง)
 • เหงื่อ (เสโท)
 • มันข้น (เมโท)
 • น้ำตา (อัสสุ)
 • มันเหลว (วสา)
 • น้ำลาย (เขโฬ)
 • น้ำมูก (สิงฆานิกา)
 • น้ำไขข้อ (ลสิกา)
 • น้ำปัสสาวะ (มุตตัง)

3. ธาตุลม (วาโยธาตุ) เป็นพลังภายในร่างกายที่ทำให้มีการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว หมุนเวียน จำแนกออกได้เป็น 6 ประการ ได้แก่

 • ลมพัดจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (อุทธังคมาวาตา)
 • ลมพัดจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง (อโคมาวาตา)
 • ลมพัดในกระเพาะอาหารและลำไส้ (โกฏฐาสยาวาตา)
 • ลมพัดอยู่ในท้องนอกลำไส้ (กุจฉิสยาวาตา)
 • ลมพัดทั่วร่างกาย (อังคมังคานุสารีวาตา)
 • ลมหายใจเข้าออก (อัสสาสะปัสสาสะวาตา)

4. ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) มีลักษณะของการเผาผลาญ เผาไหม้ ให้ความร้อน ให้ความอบอุ่น จำแนกได้เป็น 4 ประการ ได้แก่

 • ไฟสำหรับอุ่นกาย (สันตัปปัคคี)
 • ไฟทำให้ร้อนระส่ำระส่าย (ปริทัยหัคคี)
 • ไฟเผาให้แก่ชรา (ชิรณัคคี)
 • ไฟย่อยอาหาร (ปริณามัคคี)