แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำคลินิก

พท.ป.เมธาวี ดำรงค์ศักดิ์กุล

พท.ป.ฐิตินันท์ เครือทวีศักดิ์

พท.ป.บุญญาพร นิชกูล

พท.ป.ตรีรัตนะ บัณฑิตย์

ช่องทางการติดต่อ คลิกที่นี่

Facebook : อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์