มาตรการป้องกัน COVID-19

มาตรการป้องกันโควิด 19 ของอุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สำหรับผู้เข้ารับบริการ

  1. สวมหน้ากากอนามัย
  2. วัดอุณหภูมิร่างกาย
  3. มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ

สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์

  1. สวมหน้ากากอนามัย
  2. สวมเฟสชิว
  3. สวมถุงมือขณะทำหัตถการ
  4. เปลี่นผ้าปูเตียงทุกครั้ง
  5. ใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำหัตถการทุกครั้งหลังจากทำหัตถการเสร็จ
  6. เว้นระยะเวลาการนัดหมายคนไข้ไม่ให้มาพร้อมกันหลายคน